1. Úvodní ustanovení

1.1. VOP. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy k užití Softwaru, uzavřené mezi Poskytovatelem na straně jedné, a Zákazníkem na straně druhé. Vztah Poskytovatele a Zákazníka týkající se Softwaru se řídí Licenční smlouvou včetně VOP. Odchylná ujednání v Licenční smlouvě mají přednost před zněním VOP.

1.2. Prohlášení Zákazníka. Uzavřením Licenční smlouvy Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil, souhlasí s tím, že se jimi bude řídit a je si vědom, že se ve znění účinném při odeslání objednávky stávají součástí Licenční smlouvy.

1.3. Písemná forma. Vyžaduje-li Licenční smlouva nebo VOP pro právní jednání písemnou formu, může být učiněno písemně v listinné i elektronické podobě za použití Autorizovaného emailu Zákazníka a kontaktního emailu Poskytovatele. Elektronický podpis se nevyžaduje.

2. Definice

2.1. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost PINYA s.r.o., IČ: 293 12 922, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73455.

2.2. Kontaktní email Poskytovatele. Kontaktní email Poskytovatele je brno@pinya.cz.

2.3. Zákazník. Zákazníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje na Webových stránkách Poskytovatele.  

2.4. Autorizovaný email Zákazníka. Autorizovaným emailem Zákazníka se rozumí emailová adresa ověřená Poskytovatelem, kterou Zákazník zadá při registraci nebo aktualizuje přes uživatelské rozhraní. Doručení elektronické zprávy na tuto adresu se považuje za plnohodnotné doručení Zákazníkovi. Za okamžik doručení takové zprávy je považováno její odeslání Poskytovatelem. Odeslání datové zprávy z této adresy na kontaktní email Poskytovatele se považuje za závazné jednání učiněné přímo Zákazníkem vůči Poskytovateli. Elektronický podpis se na takových zprávách nevyžaduje.

2.5. Strany. Poskytovatel a Zákazník.

2.6. Třetí osoba. Třetí osobou je jakákoli fyzická nebo právnická osoba odlišná od Poskytovatele a Zákazníka. Třetí osobou nejsou společnosti, které jsou ve vztahu k Zákazníkovi v postavení osoby ovládané či ovládající ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, nebo které jsou součástí stejného koncernu ve smyslu § 79 téhož zákona.

2.7. Software. Softwarem je softwarový produkt Poskytovatele označený jako „PINYA HR cloud“, který je určený pro řízení firemních personálních procesů. Charakteristika a popis modulů Software jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Software je autorským dílem, ke kterému vykonává veškerá majetková práva výlučně Poskytovatel.

2.8. Objednávka. Objednávka je právní jednání Zákazníka, kterým vyjadřuje vůli být vázán jejím obsahem. Objednávkou si Zákazník objednává za úplatu právo k užití Software.

2.9. Licence. Licence je právo k užití Softwaru.

2.10. Licenční smlouva. Licenční smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na základě, kterého se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi oprávnění k užívání Softwaru a Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu nestanoví-li VOP jinak (Zkušební provoz).

2.12. Ceník. Ceníkem se rozumí konkrétní rozpis aktuálních cen Poskytovatele za Licence k Software a další produkty a služby Poskytovatele. Aktuální Ceník je umístěn na Webových stránkách Poskytovatele, případně v uživatelském rozhraní konkrétního Zákazníka.

2.13. Cena. Cenou se rozumí úplata za poskytnutí Licencí sjednaná ve výši a způsobu dle Licenční smlouvy.

2.14. Uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní je webové rozhraní přístupné Zákazníkovi po provedení registrace prostřednictvím sítě internet na https://admin.pinya.hr, kde Zákazník zejména činí Objednávky, spravuje své Licence, nastavuje parametry Softwaru, využívá a nastavuje služby a získává další informace o produktech Poskytovatele.

2.15. Aktivace. Aktivací se rozumí zprovoznění a zpřístupnění Softwaru Zákazníkovi po vytvoření Objednávky a potvrzení Poskytovatelem, doručením informačního emailu.

2.16. Aktivní uživatelský účet. Aktivním uživatelským účtem se rozumí účet zřízený Zákazníkem pro jeho jednotlivé uživatele, kteří mají samostatnou identitu, své přihlašovací údaje, má přidělenou Licenci a není v systému vedený jako ukončený.

2.17. Webové stránky Poskytovatele. Webové stránky Poskytovatele jsou internetové stránky nacházející se na adrese www.pinya.hr,

2.18. Ambassador Club. Jedná se o sdružení Zákazníků, jehož cílem je využít sílu osobního doporučení pro propagaci produktů nebo služeb, a to nejen Poskytovatele, ale i samotných členů Ambassador Clubu. Zájemci o vstup do Ambassador Clubu jsou vybíráni na základě své angažovanosti, věrnosti značce a zájmu propagace.  

2.19 Výkladové pravidlo. Není-li dále číselné určení stanoveno jinak, kde se v těchto VOP hovoří o Licenci/Licencích, mají se tím na mysli všechny Licence jednoho Zákazníka.

3. Registrace Zákazníka a Objednávka

3.1. Registrace a Zkušební provoz. Vyzkoušení zdarma (dále jen „Zkušební provoz“) je možné přes Webové stránky Poskytovatele kliknutím na odkaz „VYZKOUŠET ZDARMA“. Zde se Zákazník zaregistruje.

Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Zákazník je povinen při registraci uvést správné a úplné údaje o osobě Zákazníka i o osobě, která provádí registraci, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a učinit Objednávku. Poskytnuté údaje může Zákazník kdykoli doplnit či změnit prostřednictvím uživatelského rozhraní. Po provedení registrace bude Zákazníkovi vygenerováno Zákaznické jméno a heslo, které mu zašle Poskytovatel potvrzujícím email na Autorizovaný email Zákazníka. Případné nové heslo při jeho ztrátě atp. vygeneruje Poskytovatel Zákazníkovi na jeho žádost.

Registrací se Zákazníkovi uděluje bezúplatná licence na dobu trvání 14 (čtrnácti) dní za účelem vyzkoušení Softwaru. Pokud Zákazník ve této době neprovede Objednávku, bezúplatná licence po uplynutí této doby bez dalšího zaniká.

3.2. Souhlas s VOP při registraci. Před dokončením registrace je Zákazník povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení registrace a pro užívání Softwaru a poskytování služeb. Souhlas Zákazník vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Odesláním formuláře souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.3. Objednávka. Učinit Objednávku je možné pouze prostřednictvím uživatelského rozhraní po předchozí registraci Zákazníka. Objednávka se provádí vyplněním a odesláním objednacího formuláře umístěného v uživatelském rozhraní. Zákazník v Objednávce uvede předpokládaný počet Licencí, fakturační období (měsíční) a fakturační údaje. Fakturační období odpovídá i době trvání, na kterou si Zákazník Licenci objednává. Pro každý aktivní uživatelský účet   systému je třeba mít samostatnou Licenci. Minimální možný počet objednaných Licencí k Softwaru je 5 (pět).

3.4. Souhlas s VOP při Objednávce. Před dokončením Objednávky je Zákazník povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení Objednávky a pro užívání Softwaru a poskytování služeb. Souhlas Zákazník vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Odesláním formuláře souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v objednacím formuláři.

3.5. Uzavření Licenční smlouvy. S výjimkou postupu při Zkušebním provozu, zašle po provedení Objednávky Poskytovatel Zákazníkovi na Autorizovaný email Zákazníka elektronické potvrzení o přijetí Objednávky. Okamžikem doručení uvedeného elektronického potvrzení na Autorizovaný email Zákazníka je uzavřena Licenční smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.

3.6. Úhrada nákladů. Zákazník může učinit objednávku na vícepráce, nadstandardní školení, propojení na SW třetích stran (ERP, docházka, Power BI, Sharepoint, apod.), nadstandardní implementaci/import dat apod. Zákazník za realizaci takové objednávky uhradí Poskytovateli sjednanou cenu. Pokud však dojde ke stornování objednávky ze strany Zákazníka před jejím dokončením, nebo v realizaci objednávky, není možné pokračovat, dokončit ji, Zákazník je povinen uhradit cenu prací již provedených Poskytovatelem včetně vynaložených nákladů, a to na základě vyúčtování, které Poskytovatel Zákazníkovi zašle.

Obdobně se bude toto ustanovení aplikovat i na situaci, kdy nedojde k realizaci Objednávky z důvodu na straně Zákazníka, případně v případě, kdy po předběžné analýze Poskytovatel zjistí, že realizace Objednávky není možná.

3.7. Odstraňování pochybností o obsahu Objednávky. Poskytovatel si za účelem odstranění pochybností o obsahu Objednávky a minimalizace případných sporů Stran vyhrazuje právo vyžádat si u Zákazníka dodatečné potvrzení učiněné Objednávky. Poskytovatel v takovém případě není povinen plnit do okamžiku, kdy mu Zákazník správnost Objednávky potvrdí. Poskytovatel je oprávněn uvedeným způsobem postupovat zejména v případě neobvykle vysokého množství objednaných Licencí.  

3.8. Členství v Ambassador Clubu. Členem Ambassador Clubu se může stát každý Zákazník (fyzická nebo právnická osoba), a to prostřednictvím telefonické/ e-mailové/ osobní komunikace nebo přes webové stránky Poskytovatele na https://www.pinya.hr/ambassador-club. Na uvedených stránkách jsou k dispozici pouze ukázkové podmínky členství, které slouží jako předběžný návrh možností spolupráce.

V souladu s předchozí komunikací se Zákazníkem Poskytovatel vypracuje individuální podmínky pro začlenění do Ambassador Clubu reflektující možnosti a požadavky daného Zákazníka. Tyto podmínky budou následně implementovány do systému správy Uživatelského rozhraní přístupného na https://admin.pinya.hr. Jejich odsouhlasení v Uživatelském rozhraní ze strany žadatele (Zákazníka) je nezbytné pro aktivaci členství a využití všech výhod, které členství v Ambassador Clubu nabízí. Schválené podmínky jsou dostupné v sekci administrace Uživatelského rozhraní.

Zákazníci, kteří se stali členem Ambassador Clubu před 1. květnem 2024, budou mít nově umístěné podmínky členství v Uživatelském rozhraní, jejich potvrzení není již vyžadováno. Jejich členství je považováno nadále za platné na základě souhlasu daného před 1. květnem 2024.

Rozhodnutí o přijetí do Ambassador Clubu je v pravomoci Poskytovatele, který hodnotí každou žádost individuálně. V případě opakovaného nedodržování vzniklých závazků ze strany Zákazníka vůči Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn zrušit členství Zákazníka v Ambassador Clubu.

4. Licenční podmínky

4.1. Udělení Licence. Poskytovatel uděluje Licenci za níže uvedených podmínek na základě potvrzené Objednávky Poskytovatelem a současně aktivací Software.

4.2. Omezení Licence. S výjimkou Licence ve Zkušebním provozu, se Licence poskytuje jako úplatná, časově omezená, nevýhradní, v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Softwaru, a to s omezeními dle čl. 4.3 těchto VOP. Kromě případů výslovně uvedených v těchto VOP Zákazník nesmí Software rozmnožovat nad rámec množství kopií, k nimž je Licence udělena, jakkoliv Software upravovat, analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dešifrovat nebo provádět jiné akce se zdrojovým kódem Softwaru, jejichž cílem by bylo extrahování textu zdrojového kódu nebo získávání informací o implementaci algoritmů používaných v Softwaru, ani toto nesmí povolit žádné Třetí osobě. Zákazník nesmí Software zapůjčit, pronajmout ani jinak umožnit užívání Software Třetí osobě. Zákazník je povinen své přihlašovací údaje chránit před zneužitím. Zákazník dále zejména nesmí Software šířit, jakož ani přenechat nebo postoupit Licenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4.3. Trvání Licence. Licence je Poskytovatelem poskytována na dobu 1 měsíce. Neoznámí-li kterákoli ze Stran druhé Straně písemně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů před uplynutím sjednané doby Licence, že nemá zájem o prodloužení trvání Licence, tato se automaticky prodlužuje o jeden měsíc, a to za stejných podmínek s výjimkou ceny, která se bude řídit aktuálním Ceníkem ve smyslu odst. 2.12 VOP, nedohodnou-li se Strany jinak.

4.4. Vypršení doby Licence. Zákazník bere na vědomí, že ke dni skončení trvání Licence ukončí Poskytovatel Zákazníkovi přístup k Softwaru. Uplynutím 3 (tří) měsíců po zániku Licence dojde k výmazu zálohy, tím pádem i výmazu všech dat na serverech, které Poskytovatel v rámci plnění dle Licenční smlouvy od Zákazníka zajistil.

Je na Zákazníkovi, aby si případnou zálohu dat pro své účely zajistil vlastními technickými i finančními prostředky. Poskytovatel nemá povinnost zálohy dat a neodpovídá za jakoukoli případnou újmu Zákazníka či Třetích osob v souvislosti se ztrátou jejich dat. Poskytovatel nicméně standardně zálohuje jen v rámci rozsahu služby poskytovatele cloudu – MS Azure viz odst. 7.4. VOP.  

4.5. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Zákazník bere na vědomí, že jej Licence neopravňuje k užití obchodní firmy Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménového jména ani žádných jiných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele s výjimkou Software. Zákazník je oprávněn uvedené použít výhradně pro účely sdělení/prezentaci veřejnosti, že Software využívá.

4.6. Porušení podmínek Licence. V případě, že Zákazník poruší podmínky Licence, vzniká Poskytovateli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši =50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Poskytovatele zaslanou na Autorizovaný email Zákazníka.  Současně je Poskytovatel oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit. Odstoupením ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

4.7. Parametry Softwaru. Parametry Softwaru je možné libovolně nastavovat dle konkrétních potřeb Zákazníka. Konkrétní parametry si v rámci Softwaru nastavuje přímo Zákazník. Poskytovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že je nutné parametry nastavit tak, aby neporušovaly příslušné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu osobních údajů evidovaných osob.

4.8. Aktualizace. Součástí platné Licence Zákazníka je právo na aktualizaci Software na novější verzi, jakož i právo na rozšíření Software o nové moduly, které v budoucnu Poskytovatel do standardního obsahu Software zařadí.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Fakturace. Cenu za Licenci hradí Zákazník na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem se 7denní splatností ode dne vystavení. Zálohová faktura za Licence bude Zákazníkovi vystavena do 5. pracovního dne ode dne Objednávky dle počtu Aktivních uživatelských účtů k 1. kalendářnímu dni v daném měsíci. Po zaplacení zálohové faktury je Zákazníkovi vystaven daňový doklad.

Ostatní daňové doklady, vzniklé na základě vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dle Všeobecných obchodních podmínek, mají splatnost 14 dní od data vystavení.

5.2. Prodlení s úhradou. Zálohové faktury jsou vystavovány se 7denní splatností a daňové doklady se 14denní splatností ode dne jejich vystavení. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s úhradou Ceny nebo jiného peněžitého závazku vůči Poskytovateli delšího 10 (deseti) dní, vzniká Poskytovateli právo znepřístupnit Zákazníkovi užívání Software a dále právo od Licenční smlouvy odstoupit.

5.3. DPH. DPH bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Servery Třetích osob a ostatní služby

6.1. Cloudové prostředí. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel zajišťuje cloudové prostředí k uložení veškerých dat Zákazníka získaných činností Software na serverech Třetích osob, a to konkrétně u společnosti Microsoft Corporation.

6.2. Digitální podepisování. V rámci Softwaru umožňuje Poskytovatel Zákazníkovi využití služeb digitálního podepisování smluvní dokumentace. Tato služba využívá aplikaci DigiSign. Zákazník bere na vědomí, že při využití této služby dojde mimo jiné k nahrání podepisovaného dokumentu na server třetí strany, a to Digital Solutions s.r.o.

6.3. Ostatní služby. Na základě Licenční smlouvy zajišťuje Poskytovatel Zákazníkovi správu Softwaru (tzn. aktualizaci Softwaru na serverové části Softwaru). Služby jako zálohování dokumentů a informací vložených do Software nejsou součástí Licenční smlouvy, je však možné si je u Poskytovatele individuálně objednat, a to na základě separátní smlouvy za úplatu.

6.4. Poruchy. Poskytovatel sleduje, zda serverová část Softwaru pracuje. V případě poruchy nebo výpadku serverové části Software zajišťuje opravu v přiměřené době Poskytovatel dle pravidel stanovených v čl. 7. VOP. Poruchu nebo výpadek v činnosti klientské části Software řeší Zákazník (např. přeinstalací, opravou nastavení atd.).

7. Podpora

7.1. Časové vymezení podpory. Poskytovatel poskytuje základní podporu v pracovních dnech v českém nebo anglickém jazyce v pracovní době od 8:00 do 17:00 hodin prostřednictvím emailu (support@pinya.hr) nebo helpdesku (https://admin.pinya.hr/Support).

7.2. Stupeň priority. Poskytovatel zahájí analýzu hlášených problémů v následujících časových limitech:

Limity reakčního času jsou počítány v rámci časového vymezení podpory (tedy v pracovní době Poskytovatele). Maximální doba opravy je počítána od zahájení analýzy nahlášených problémů. O prioritě nahlášeného problému rozhoduje výlučně Poskytovatel.

 • Priorita kritická – Software není použitelný ve svých základních funkcích,
 • Priorita střední – Software není plně funkční, základní funkce jsou použitelné pouze s omezením,
 • Priorita nízká – Software není plně funkční, jsou omezené některé funkce Software (ne základní funkce), Software lze s omezením používat.

7.3. Počátek běhu Reakčního času. Pro počítání Reakčního času je vždy rozhodný čas zadání požadavku na podporu. V případě, že Poskytovatel nedokončí nahlášený problém do konce pracovní doby, pokračuje v něm po přerušení opět v dalších pracovních dnech v závislosti na stupni priority.  

7.4. Zálohování dat. Poskytovatel provádí každodenní zálohy aplikace zpravidla v 24:00 hod. Jednotlivé zálohy jsou uchovávány po dobu 30 dnů od jejich vytvoření. Databáze je zálohována 3x denně zpravidla v 13:00, 21:00 a 24:00. Tyto zálohy jsou uchovávány 3 měsíce od jejich vytvoření.  

8. Práva a povinnosti

8.1. Prohlášení Zákazníka. Zákazník vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

 • veškeré údaje, které při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné a správné,
 • se před objednáním seznámil s prezentací Softwaru na webových stránkách Poskytovatele, s jeho charakteristikou, funkcemi a možnostmi,
 • bude užívat Software v souladu s jeho účelem a právními předpisy,
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup ke všem datům uchovávaným v Software,
 • si je vědom skutečnosti, že není-li ujednáno v Licenční smlouvě jinak, Poskytoval není povinen a neprovádí zálohu dat Zákazníka v Software.

8.2. Obecné Závazky Zákazníka. Zákazník se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, dále zavazuje, že:

 • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Zákazníka do uživatelského rozhraní a Software, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
 • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
 • nebude se v souvislosti s užíváním Software dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, zejména neprovede Registraci ani nebude Software používat způsobem, který by takové jednání založil,
 • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Software (nebo sítě a servery související),
 • zajistí, aby Autorizovaný email Zákazníka představoval funkční adresu statutárního orgánu, je-li Zákazníkem právnická osoba, nebo adresu samotného Zákazníka – fyzické osoby,
 • Uživatelské rozhraní je hlavní komunikační kanál pro obecnou obchodní a právní komunikaci ve vztahu s Poskytovatelem, proto je Zákazník povinen zajistit pravidelnou kontrolu a sledování informací zasílaných Poskytovatelem. Zpráva zaslaná prostřednictvím Uživatelského rozhraní je považovaná za doručenou okamžikem propsání do Uživatelského rozhraní (https://admin.pinya.hr),
 • oznámí Poskytovateli bez zbytečného odkladu po zjištění špatnou funkci nebo poruchu kterékoli části Software,
 • nebude v souvislosti s užíváním Software žádným způsobem porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob,
 • po ukončení Aktivního uživatelského účtu je Zákazník povinen smazat veškerá data obsažená v tomto účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za data nahraná na Aktivní uživatelský účet Zákazníkem.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci a osobami s Poskytovatelem spolupracujícími, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatele dle Licenční smlouvy a těchto VOP, a budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám.

9.2. Zásady zpracování osobních údajů. V rámci smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, vystupuje Poskytovatel ve vztahu k osobním údajům Zákazníka v pozici správce. Tento vztah se řídí Zásadami ochrany osobních údajů PINYA HR, které jsou dostupné zde a s jejichž zněním se Zákazník seznámil při registraci.

9.3. Smlouva o zpracování osobních údajů. Oproti tomu osobní údaje, které Zákazník poskytuje Poskytovateli v rámci používání Software, Poskytovatel pouze zpracovává. V tomto vztahu tedy Poskytovatel vystupuje v pozici zpracovatele a Zákazník v pozici správce. Při registraci, uzavřením Licenční smlouvy a souhlasem s těmito VOP Zákazník s Poskytovatelem uzavírají rovněž Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je součástí VOP. Znění Smlouvy o zpracování osobních údajů je dostupné zde.

9.4. Provázanost s Licenční smlouvou. Zpracování osobních údajů popsané v odst. 9.3 VOP je dle GDPR možné jen na základě písemné smlouvy. Účinnost Licenční smlouvy je vázána na účinnost Smlouvy o zpracování osobních údajů. Skončí-li účinnost Smlouvy o ochraně osobních údajů, má kterákoliv ze Stran právo odstoupit od Licenční smlouvy.

9.5. Propagace. Poskytovatel je oprávněn v propagačních materiálech, na sociálních sítích a na svých webových stránkách uvést skutečnost, že Zákazník používá Software. Poskytovatel může označit zákazníka názvem a/nebo logem Zákazníka.

9.6. Monitoring činnosti. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn monitorovat a dále pro své účely užívat statistické údaje o činnosti Zákazníka v Softwaru, zejména ve vztahu k užívání jednotlivých funkcionalit Software a jeho modulů.

10. Ostatní

10.1. Mlčenlivost. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, důvěrných informacích a obchodním tajemství, které si vzájemně sdělí nebo v souvislosti se vztahem z Licenční smlouvy a provozování, resp. užívání Software zjistí. Zejména se zavazují uvedené informace nerozšiřovat nereprodukovat a učinit taková opatření, aby tak nemohly učinit ani žádné Třetí osoby. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení Třetí osobě by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů.

10.2. Vyloučení licence. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

10.3. Protiprávní jednání Zákazníka. Používá-li Zákazník Software v rozporu s VOP, Licenční smlouvou nebo právními předpisy, je Poskytovatel oprávněn jej na to upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy. Nezjedná-li Zákazník nápravu v takto stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jakož i znepřístupnit Zákazníkovi Software, aniž by měl Zákazník nárok na náhradu jakékoli újmy, která mu tím bude způsobena. Poskytovatel není povinen Zákazníka na protiprávnost jeho jednání upozornit a může od Licenční smlouvy způsobem dle tohoto odstavce odstoupit i znepřístupnit Software, pokud protiprávním jednáním Zákazníka bezprostředně hrozí Poskytovateli vznik újmy.

10.4. Vyloučení odpovědnosti. Strany se zavazují vyvinout maximálního úsilí, aby předcházely škodám a minimalizovaly případné škody. Žádná ze Stran není odpovědná za škodu způsobenou nesprávnou informací, kterou získala od druhé Strany. Poskytovatel zejména nenese odpovědnost za správnost šablon, nastavení a zadávání systému kontroly dob či lhůt, neboť je plně v moci Zákazníka a jeho Zákazníků nastavení šablon, dokumentů, délky lhůt či dob, měnit a ovlivnit výslednou podobu dokumentů zadáním údajů do formulářů a konců lhůt či dob. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady ani škody způsobené vadami Software nebo jeho chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Zákazníkem, Třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady ani za škodu způsobenou zejména vložením nesprávných údajů do Softwaru Zákazníkem, chybným postupem Zákazníka při vkládání informací, importu souborů do Softwaru nebo nesprávnou interpretací údajů ze Softwaru, zavirováním lokální sítě Zákazníka nebo přímo počítače Zákazníka počítačovými viry, jiným neodborným zásahem do Softwaru, poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za vady ani škody způsobené chybnou funkcí programů třetích osob, které Software využívá. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv omezení funkčnosti Softwaru způsobené přerušením či výpadky k připojení síti internet.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi v důsledku užití Software v rozporu s právními předpisy, Licenční smlouvou nebo instrukcemi k užívání Software.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk ani jiné nepřímé škody vzniklé Zákazníkovi, k nimž došlo nemožností užít Software ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost aplikací poskytovaných Třetími osobami, které jsou Softwarem používány.

Poskytovatel nese odpovědnost za případnou škodu prokazatelně zaviněnou Poskytovatelem. Strany výslovně sjednávají, že právo Zákazníka na náhradu takové škody je ze strany Poskytovatele limitováno maximální částkou odpovídající roční Ceně za 1 (jednu) Licenci, kdy Zákazníkovi nevzniká vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody převyšující výši této limitace náhrady škody.

Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv následnou (sekundární) škodu či jinou újmu. Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s užíváním Softwaru důsledkem působení okolností vyšší moci.

10.5 Technická odstávka. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět krátkodobé technické odstávky, a to i opakovaně (pro účely údržby či upgrade Software). Technická odstávka nezakládá Zákazníkovi právo na náhradu škody či na slevu ceny.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Stranami z Licenční smlouvy a s ní související se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

11.2 Změny VOP nebo Ceníku. Poskytovatel má právo VOP nebo Ceník kdykoliv změnit. Nové znění VOP nebo Ceníku Poskytovatel zašle Zákazníkovi s předstihem alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem, od kterého se má nové znění použít. Zákazník je v případě nesouhlasu s novým zněním VOP nebo Ceníku oprávněn Licenční smlouvu do dne, od kterého se má nové znění VOP nebo Ceníku použít, písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a začíná běžet 1. (prvním) dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Pokud tak Zákazník neučiní, použije se bez dalšího ode dne jejich účinnosti nové znění VOP nebo Ceníku. Pokud Zákazník Licenční smlouvu vypoví pro nesouhlas s novým zněním VOP nebo Ceníku, bude během výpovědní doby zachováno původní znění VOP nebo Ceníku. To neplatí, pokud ve výpovědi Zákazník neuvede, že Licenční smlouvu vypovídá pro nesouhlas s novými VOP nebo Ceníkem.

11.3 Odkazy ve VOP. Je-li odkaz uvedený ve VOP na jiné ustanovení VOP chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení VOP, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

11.4. Spory z Licenční smlouvy. Všechny případné spory vzniklé z Licenční smlouvy (včetně sporů týkajících se jejího uzavření a její splatnosti) nebo v souvislosti s poskytnutím a užíváním Softwaru budou Strany primárně řešit dohodou. Pokud nebude dohoda mezi nimi možná, sjednávají pravomoc k projednání a rozhodnutí věci českým soudům, a to místně příslušnému soudu podle místa sídla Poskytovatele.

11.5. Účinnost. Tyto VOP jsou účinné od 1. 6. 2024.