1. Úvodní ustanovení

1.1. VOP. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy k užití Softwaru, uzavřené mezi Poskytovatelem na straně jedné, a Uživatelem na straně druhé. Vztah Poskytovatele a Uživatele týkající se Softwaru se řídí Licenční smlouvou včetně VOP. Odchylná ujednání v Licenční smlouvě mají přednost před zněním VOP.

1.2. Prohlášení Uživatele. Uzavřením Licenční smlouvy Uživatel prohlašuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil, souhlasí s tím, že se jimi bude řídit a je si vědom, že se ve znění účinném při odeslání objednávky stávají součástí Licenční smlouvy.

1.3. Písemná forma. Vyžaduje-li Licenční smlouva nebo VOP pro právní jednání písemnou formu, může být učiněno písemně v listinné i elektronické podobě za použití Autorizovaného emailu Uživatele a kontaktního emailu Poskytovatele. Elektronický podpis se nevyžaduje.

2. Definice

2.1.  Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost PINYA s.r.o., IČ: 293 12 922, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina,627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73455. 

2.2. Kontaktní email Poskytovatele. Kontaktní email Poskytovateleje brno@pinya.cz.

2.3.  Uživatel. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje na Webových stránkách Poskytovatele.  

2.4.  Autorizovaný email Uživatele. Autorizovaným emailem Uživatele se rozumí emailová adresa ověřená Poskytovatelem, kterou Uživatel zadá při registraci nebo aktualizuje přes Uživatelské rozhraní. Doručení elektronické zprávy na tuto adresu se považuje za plnohodnotné doručení Uživateli. Odeslání datové zprávy z této adresy na kontaktní email Poskytovatele se považuje za závazné jednání učiněné přímo Uživatelem vůči Poskytovateli. Elektronický podpis se na takových zprávách nevyžaduje.

2.5. Strany. Poskytovatel a Uživatel.

2.6.  Třetí osoba. Třetí osobou je jakákoli fyzická nebo právnická osoba odlišná od Poskytovatele a Uživatele.

2.7.  Software. Softwarem je softwarový produkt Poskytovatele označený jako „PINYA HR cloud“, který je určený prořízení firemních personálních procesů. Charakteristika a popis modulů Software jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Software je autorským dílem ,ke kterému vykonává veškerá majetková práva výlučně Poskytovatel.

2.8. Objednávka. Objednávka je právní jednání Uživatele, kterým vyjadřuje vůli být vázán jejím obsahem. Objednávkou si Uživatel objednává za úplatu právo k užití Software. 

2.9. Licence. Licence je právo k užití Softwaru. 

2.10.  Licenční smlouva. Licenční smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na základě kterého se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli oprávnění k užívání Softwaru, a Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu nestanoví-li VOP jinak(Zkušební provoz). 

2.11.  Instalace. Instalací se rozumí implementace serverové části Softwaru na zabezpečené cloudové úložiště, které zajistí Poskytovatel (dále jen „Private Cloud“). Cloudové úložiště pro Poskytovatele zajišťuje společnost Microsoft Corporation, platformaMicrosoft® Azure.

2.12.  Ceník. Ceníkem se rozumí konkrétní rozpis aktuálních cen Poskytovatele za Licence k Software a další produkty a služby Poskytovatele. Aktuální Ceník je umístěn na Webových stránkách Poskytovatele, případně v Uživatelském rozhraní konkrétního Uživatele.

2.13. Cena. Cenou se rozumí úplata za poskytnutí Licencí sjednaná ve výši a způsobu dle Licenční smlouvy. Kde se v těchto VOP hovoří o úhradě/zaplacení Ceny, má se tím namysli úhrada Ceny za 1(jeden) měsíc trvání Licence nebo úhrada Ceny za zvýhodněné roční období dle sjednaného intervalu hrazení (viz odst. 5.2 VOP).

2.14.  Uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní je webové rozhraní přístupné Uživateli po provedení registrace prostřednictvím sítě internet, kde Uživatel zejména činí Objednávky, spravuje své Licence, nastavuje parametry Softwaru, využívá a nastavuje služby a získává další informace o produktech Poskytovatele.

2.15.  Aktivace. Aktivací se rozumí zprovoznění a zpřístupnění Softwaru Uživateli. Po zaplacení ceny se příslušný počet licencí zaktivuje, o aktivaci bude Uživateli doručen informační email. 

2.16. Webové stránky Poskytovatele. Webové stránky Poskytovatele jsou internetové stránky nacházející se na adrese www.pinya.hr, případně https://admin.pinya.hr.

2.17 Výkladové pravidlo. Není-li dále číselné určení stanoveno jinak, kde se v těchto VOP hovoří o Licenci/Licencích, mají se tím na mysli všechny Licence jednoho Uživatele.

3. Registrace uživatele a Objednávka

3.1.  Registrace a Zkušební provoz. Vyzkoušení zdarma (dále jen „Zkušební provoz“) je možné přes Webové stránky Poskytovatele kliknutím na odkaz „VYZKOUŠET ZDARMA“. Zde se Uživatel zaregistruje. 

Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Uživatel je povinen při registraci uvést správné a úplné údaje o osobě Uživatele i o osobě, která provádí registraci, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a učinit Objednávku. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit či změnit prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Po provedení registrace bude Uživateli vygenerováno uživatelské jméno a heslo, které mu zašle Poskytovatel potvrzujícím email na Autorizovaný email Uživatele. Případné nové heslo při jeho ztrátě atp. vygeneruje Poskytovatel Uživateli na jeho žádost. 

Registrací se Uživateli uděluje bezúplatná licence na dobu trvání 14 (čtrnácti) dní za účelem vyzkoušení Softwaru. Pokud Uživatel ve této době neprovede Objednávku, bezúplatná licence po uplynutí této doby bez dalšího zaniká. 

3.2.  Souhlas s VOP při registraci. Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení registrace a pro užívání Softwaru a poskytování služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Seznámil jsem se a souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.3 Objednávka. Učinit Objednávku je možné pouze prostřednictvím Uživatelského rozhraní po předchozí registraci. Objednávka se provádí vyplněním a odesláním objednacího formuláře umístěného v Uživatelském rozhraní. Uživatel v Objednávce uvede konkrétní počet Licencí, fakturační období (měsíční x roční) a fakturační údaje. Fakturační období odpovídá i době trvání, na kterou si Uživatel Licenci objednává. Uživatel je oprávněn kdykoli v budoucnu požádat o přiobjednání počtu Licencí či o prodloužení doby platnosti Licencí. Pro každou osobu evidovanou v systému je třeba mít samostatnou Licenci. Minimální možný počet objednaných Licencí k Softwaru je 5 (pět), toto omezení se nevztahuje na případné přiobjednání. 

3.4.  Souhlas s VOP při Objednávce. Před dokončením Objednávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení Objednávky a pro užívání Softwaru a poskytování služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Seznámil jsem se a souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v objednacím formuláři.

3.5.  Uzavření Licenční smlouvy. S výjimkou postupu při Zkušebním provozu, zašle po provedení Objednávky Poskytovatel Uživateli na Autorizovaný email Uživatele elektronické potvrzení o přijetí Objednávky. Okamžikem doručení uvedeného elektronického potvrzení na Autorizovaný email Uživatele je uzavřena Licenční smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem. 

3.6. Úhrada nákladů. Uživatel může učinit objednávku na vícepráce, nadstandardní školení, propojení na SW třetích stran (ERP, docházka, Power BI, Sharepoint, apod.), nadstandardní implementaci/import dat apod. Uživatel za realizaci takové objednávky uhradí Poskytovateli sjednanou cenu. Pokud však dojde ke stornování objednávky ze strany Uživatele před jejím dokončením, nebo v realizaci objednávky není možné pokračovat, dokončit ji, Uživatel má povinnost uhradit cenu prací již provedeních Poskytovatelem včetně vynaložených nákladů, a to na základě vyúčtování, které Poskytovatel Uživateli zašle.

Obdobně se bude toto ustanovení aplikovat i na situaci, kdy nedojde k realizaci Objednávky z důvodu na straně Uživatele, případně v případě, kdy po předběžné analýze Poskytovatel zjistí, že realizace Objednávky není možná.

3.7. Odstraňování pochybností o obsahu Objednávky. Poskytovatel si za účelem odstranění pochybností o obsahu Objednávky a minimalizace případných sporů Stran vyhrazuje právo vyžádat si u Uživatele dodatečné potvrzení učiněné Objednávky. Poskytovatel v takovém případě není povinen plnit do okamžiku, kdy mu Uživatel správnost Objednávky potvrdí. Poskytovatel je oprávněn uvedeným způsobem postupovat zejména v případě neobvykle vysokého množství objednaných Licencí.  

4. Licenční podmínky

4.1. Udělení Licence. Zaplacením Ceny za Licence Uživatelem a současně aktivací Software uděluje Poskytovatel Uživateli za níže uvedených podmínek Licenci.

4.2.  Omezení Licence. S výjimkou Licence ve Zkušebním provozu, se Licence poskytuje jako úplatná, časově omezená, nevýhradní, v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Softwaru, a to s omezeními dle čl. 4.3 těchto VOP. Kromě případů výslovně uvedených v těchto VOP Uživatel nesmí Software rozmnožovat nad rámec množství kopií, k nimž je Licence udělena, jakkoliv Software upravovat, analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dešifrovat nebo provádět jiné akce se zdrojovým kódem Softwaru, jejichž cílem by bylo extrahování textu zdrojového kódu nebo získávání informací o implementaci algoritmů používaných v Softwaru, ani toto nesmí povolit žádné Třetí osobě. Uživatel nesmí Software zapůjčit, pronajmout ani jinak umožnit užívání Software Třetí osobě. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit před zneužitím. Uživatel dále zejména nesmí Software šířit, jakož ani přenechat nebo postoupit Licenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4.3.  Trvání Licence. Licence je Poskytovatelem poskytována na dobu 1 měsíce nebo 12 měsíců dle volby Uživatele stanovené v objednávce. Neoznámí-li kterákoli ze Stran druhé Straně písemně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů před uplynutím sjednané doby Licence, že nemá zájem o prodloužení trvání Licence, tato se automaticky prodlužuje vždy o dobu, na kterou byla původně sjednána, a to za stejných podmínek s výjimkou ceny, která se bude řídit aktuálním Ceníkem ve smyslu odst. 2.12 VOP, nedohodnou-li se Strany jinak. V případě přiobjednání Licencí v průběhu trvání již zakoupených Licencí Uživatel výslovně souhlasí s tím, že dojde k prodloužení doby trvání všech již dříve Uživatelem zakoupených Licencí tak, aby všechny Licence u jednoho Uživatele končily ve stejném termínu. Uživatel tak výslovně souhlasí, že kromě Ceny přiobjednaných Licencí uhradí i poměrnou část ceny (dle aktuálního Ceníku v době přiobjednání dalších Licencí) za prodloužení doby trvání již předtím zakoupených Licencí. 

4.4. Vypršení doby Licence. Uživatel bere na vědomí, že ke dni skončení trvání Licence ukončí Poskytovatel Uživateli přístup k Softwaru. Uplynutím 30 (třiceti)dní po zániku Licence provede Poskytovatel výmaz všech dat na serverech, které v rámci plnění dle Licenční smlouvy od Uživatele zajistil. Je na Uživateli, aby si případnou zálohu dat pro své účely zajistil vlastními technickými i finančními prostředky. Poskytovatel nemá povinnost zálohy dat a neodpovídá za jakoukoli případnou újmu Uživatele či Třetích osob v souvislosti se ztrátou jejich dat. Poskytovatel nicméně standardně zálohuje jen v rámci rozsahu služby poskytovatele cloudu – MS Azure.   

4.5.  Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že jej Licence neopravňuje k užití obchodní firmy Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménového jména ani žádných jiných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele s výjimkou Software. Uživatel je oprávněn uvedené použít výhradně pro účely sdělení/prezentaci veřejnosti, že Software využívá.

 4.6. Porušení podmínek Licence. V případě, že Uživatel poruší podmínky Licence, vzniká Poskytovateli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši =50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Poskytovatele zaslanou na Autorizovaný email Uživatele.  Současně je Poskytovatel oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit. Odstoupením ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

4.7 Parametry Softwaru. Parametry Softwaru je možné libovolně nastavovat dle konkrétních potřeb Uživatele. Konkrétní parametry si v rámci Softwaru nastavuje přímo Uživatel. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že je nutné parametry nastavit tak, aby neporušovaly příslušné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu osobních údajů evidovaných osob.

4.8. Aktualizace. Součástí platné Licence Uživatele je právo na aktualizaci Software na novější verzi, jakož i právo na rozšíření Software o nové moduly, které v budoucnu Poskytovatel do standardního obsahu Software zařadí.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Fakturace. Cenu za Licenci hradí Uživatel na základě faktury vystavené Poskytovatelem. První faktura za Licenci bude Uživateli vystavena po dokončení Objednávky. Další faktury budou Uživateli vystavovány ve sjednaných intervalech. Uživatel je oprávněn zvolit z těchto možných intervalů:

(a) měsíční interval, kdy faktura bude vystavena v měsíci předcházejícím;

(b) zvýhodněný roční interval, faktura bude vystavena v posledním měsíci předchozího ročního intervalu.

5.2. Prodlení s úhradou. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s úhradou Ceny nebo jiného peněžitého závazku vůči Poskytovateli delšího 10 (deseti) dní, vzniká Poskytovateli právo znepřístupnit Uživateli užívání Software a dále právo od Licenční smlouvy odstoupit.

5.3. DPH.K Ceně bude vždy připočteno DPH v zákonné výši, nestanoví-li právní předpisy jinak.

6. Cloudové prostředí a ostatní služby

6.1. Servery Třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel zajišťuje cloudové prostředí k uložení veškerých dat Uživatele získaných činností Software na serverech Třetích osob, a to konkrétně u společnosti Microsoft Corporation.

6.2. Ostatní služby. Na základě Licenční smlouvy zajišťuje Poskytovatel Uživateli správu Softwaru (tzn. aktualizaci Softwaru na serverové části Softwaru). Služby jako zálohování dokumentů a informací vložených do Software nejsou součástí Licenční smlouvy, je však možné si je u Poskytovatele individuálně objednat, a to na základě separátní smlouvy za úplatu. 

6.3.Poruchy. Poskytovatel sleduje, zda serverová část Softwaru pracuje. V případě poruchy nebo výpadku serverové části Software zajišťuje opravu v přiměřené době Poskytovatel. Poskytovatel není povinen přistoupit k nápravě ve dnech, které jsou dle práva České republiky dny pracovního klidu. Poruchu nebo výpadek v činnosti klientské části Software řeší Uživatel (např. přeinstalací, opravou nastavení atd.).

7. Podpora

7.1. Časové vymezení podpory. Poskytovatel poskytuje základní podporu v pracovních dnech v českém nebo anglickém jazyce v době od 8:00 do 18:00 hodin prostřednictvím telefonu, e‑mailu nebo chatu.

7.2. Stupeň priority. Poskytovatel zahájí analýzu hlášených problémů v následujících časových limitech:

Limity reakčního času jsou počítány v rámci časového vymezení podpory(tedy v pracovní době Poskytovatele). O prioritě nahlášeného problémurozhoduje výlučně Poskytovatel.

8. Práva a povinnosti

8.1.  Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

 • veškeré     údaje, které při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné a správné,
 • se     před objednáním seznámil s prezentací Softwaru na webových stránkách     Poskytovatele, s jeho charakteristikou, funkcemi a možnostmi, 
 • bude     užívat Software v souladu s jeho účelem a právními předpisy,
 • si     je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování     služeb může ztratit dočasně či trvale přístup ke všem datům uchovávaným v     Software,
 • si     je vědom skutečnosti, že není-li ujednáno v Licenční smlouvě jinak,     Poskytoval není povinen a neprovádí zálohu dat Uživatele v Software;
 • po     celou dobu trvání Licenční smlouvy zajistí ze své strany součinnost.     S ohledem na minimální požadavky na funkčnost Software se Uživatel     zavazuje mít po celou dobu trvání Licenční smlouvy k dispozici webový     prohlížeč v požadované verzi nebo verzi novější, a to jeden     z následujících: Edge 88+; Google Chrome 79+; Safari MacOS     13+; Safari Windows 5+ nebo FireFox 72+.

8.2.  Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, dále zavazuje, že:

 • zajistí     důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro     přihlášení Uživatele do Uživatelského rozhraní a Software, zejména tyto     identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
 • pokud     zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí     osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
 • nebude     se v souvislosti s užíváním Software dopouštět žádného protiprávního či     neetického jednání, zejména neprovede Registraci ani nebude Software     používat způsobem, který by takové jednání založil,
 • nebude     činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Software (nebo sítě     a servery související),
 • zajistí,     aby Autorizovaný email Uživatele představoval funkční adresu statutárního     orgánu, je-li Uživatelem právnická osoba, nebo adresu samotného Uživatele     – fyzické osoby,
 • oznámí     Poskytovateli bez zbytečného odkladu po zjištění špatnou funkci nebo     poruchu kterékoli části Software,
 • nebude     v souvislosti s užíváním Software žádným způsobem porušovat     práva Poskytovatele nebo Třetích osob.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.  Osobní údaje. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje Uživatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci a osobami s Poskytovatelem spolupracujícími, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatele dle Licenční smlouvy a těchto VOP, a budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám. 

9.2. Zásady zpracování osobních údajů. V rámci smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, vystupuje Poskytovatel ve vztahu k osobním údajům Uživatele v pozici správce. Tento vztah se řídí Zásadami ochrany osobních údajů PINYA HR, které jsou dostupné zde a s jejichž zněním se Uživatel seznámil při registraci. 

9.3. Smlouva o zpracování osobních údajů. Oproti tomu osobní údaje, které Uživatel poskytuje Poskytovateli v rámci používání Software, Poskytovatel pouze zpracovává. V tomto vztahu tedy Poskytovatel vystupuje v pozici zpracovatele a Uživatel v pozici správce. Při registraci, uzavřením Licenční smlouvy a souhlasem s těmito VOP Uživatel s Poskytovatelem uzavírají rovněž Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je součástí VOP. Znění Smlouvy o zpracování osobních údajů je dostupné zde. 

9.4 Provázanost s Licenční smlouvou. Zpracování osobních údajů popsané v odst.8.3 VOP je dle GDPR možné jen na základě písemné smlouvy. Účinnost Licenční smlouvy je vázána na účinnost Smlouvy o zpracování osobních údajů. Skončí-li účinnost Smlouvy o ochraně osobních údajů, má kterákoliv ze Stran právo odstoupit od Licenční smlouvy. 

9.5.  Propagace. Poskytovatel je oprávněn v propagačních materiálech a na svých webových stránkách uvést skutečnost, že Uživatel používá Software. 

9.6. Monitoring činnosti. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn monitorovat a dále pro své účely užívat statistické údaje o činnosti Uživatele v Softwaru, zejména ve vztahu k užívání jednotlivých funkcionalit Software a jeho modulů.

10. Ostatní

10.1. Mlčenlivost. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, důvěrných informacích a obchodním tajemství, které si vzájemně sdělí nebo v souvislosti se vztahem z Licenční smlouvy a provozování, resp. užívání Software zjistí. Zejména se zavazují uvedené informace nerozšiřovat nereprodukovat a učinit taková opatření, aby tak nemohly učinit ani žádné Třetí osoby. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení Třetí osobě by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů. 

10.2. Vyloučení licence. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví. 

10.3. Protiprávní jednání Uživatele. Používá-li Uživatel Software v rozporu s VOP, Licenční smlouvou nebo právními předpisy, je Poskytovatel oprávněn jej na to upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy. Nezjedná-li Uživatel nápravu v takto stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jakož i znepřístupnit Uživateli Software, aniž by měl Uživatel nárok na náhradu jakékoli újmy, která mu tím bude způsobena. Poskytovatel není povinen Uživatele na protiprávnost jeho jednání upozornit a může od Licenční smlouvy způsobem dle tohoto odstavce odstoupit i znepřístupnit Software, pokud protiprávním jednáním Uživatele bezprostředně hrozí Poskytovateli vznik újmy. 

10.4. Vyloučení odpovědnosti. Strany se zavazují vyvinout maximálního úsilí, aby předcházely škodám a minimalizovaly případné škody. Žádná ze Stran není odpovědná za škodu způsobenou nesprávnou informací, kterou získala od druhé Strany. Poskytovatel zejména nenese odpovědnost za správnost šablon, nastavení a zadávání systému kontroly dob či lhůt, neboť je plně v moci Uživatele a jeho uživatelů nastavení šablon, dokumentů, délky lhůt či dob, měnit a ovlivnit výslednou podobu dokumentů zadáním údajů do formulářů a konců lhůt či dob. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady ani škody způsobené vadami Software nebo jeho chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Uživatelem, Třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady ani za škodu způsobenou zejména vložením nesprávných údajů do Softwaru Uživatelem, chybným postupem Uživatele při vkládání informací, importu souborů do Softwaru nebo nesprávnou interpretací údajů ze Softwaru, zavirováním lokální sítě Uživatele nebo přímo počítače Uživatele počítačovými viry, jiným neodborným zásahem do Softwaru, poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za vady ani škody způsobené chybnou funkcí programů třetích osob, které Software využívá. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv omezení funkčnosti Softwaru způsobené přerušením či výpadky k připojení síti internet. 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v důsledku užití Software v rozporu s právními předpisy, Licenční smlouvou nebo instrukcemi k užívání Software.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk ani jiné nepřímé škody vzniklé Uživateli, k nimž došlo nemožností užít Software ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost aplikací poskytovaných Třetími osobami, které jsou Softwarem používány. 

Poskytovatel nese odpovědnost za případnou škodu prokazatelně zaviněnou Poskytovatelem. Strany výslovně sjednávají, že právo Uživatele na náhradu takové škody je ze strany Poskytovatele limitováno maximální částkou odpovídající roční Ceně za 1 (jednu) Licenci, kdy Uživateli nevzniká vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody převyšující výši této limitace náhrady škody.

Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv následnou (sekundární) škodu či jinou újmu. Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním Softwaru důsledkem působení okolností vyšší moci.

10.5 Technická odstávka. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět krátkodobé technické odstávky, a to i opakovaně (pro účely údržby či upgrade Software). Poskytovatel Uživatele vždy na technickou odstávku včas předem upozorní emailem. Technická odstávka nezakládá Uživateli právo na náhradu škody či na slevu ceny.

11. věrečná ustanovení

11.1 Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Stranami z Licenční smlouvy a s ní související se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

11.2 Změny VOP nebo Ceníku. Poskytovatel má právo VOP nebo Ceník kdykoliv změnit. Nové znění VOP nebo Ceníku Poskytovatel zašle Uživateli s předstihem alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem, od kterého se má nové znění použít. Uživatel je v případě nesouhlasu s novým zněním VOP nebo Ceníku oprávněn Licenční smlouvu do dne, od kterého se má nové znění VOP nebo Ceníku použít, písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a začíná běžet 1. (prvním) dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Pokud tak Uživatel neučiní, použije se bez dalšího ode dne jejich účinnosti nové znění VOP nebo Ceníku. Pokud Uživatel Licenční smlouvu vypoví pro nesouhlas s novým zněním VOP nebo Ceníku, bude během výpovědní doby zachováno původní znění VOP nebo Ceníku. To neplatí, pokud ve výpovědi Uživatel neuvede, že Licenční smlouvu vypovídá pro nesouhlas s novými VOP nebo Ceníkem.

11.3 Odkazy ve VOP. Je-li odkaz uvedený ve VOP najiné ustanovení VOP chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení VOP,které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu. 

11.4. Spory z Licenční smlouvy. Všechny případné spory vzniklé z Licenční smlouvy (včetně sporů týkajících se jejího uzavření a její splatnosti) nebo v souvislosti s poskytnutím a užíváním Softwaru budou Strany primárně řešit dohodou. Pokud nebude dohoda mezi nimi možná, sjednávají pravomoc k projednání a rozhodnutí věci českým soudům, a to místně příslušnému soudu podle místa sídla Poskytovatele.

11.5. Účinnost.Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2022.